Hướng Dẫn Nhập CodeCode được gửi sẽ có 2 dòng

1 là Số thẻ có chứa Chữ Cái + Số
2 là Mật mã có chứa Số

Cách nhập code => Vào Game => Nạp Tiền = > Thẻ Nạp = > Điền Code = > Xác Định
BÌNH LUẬN()